Собрание на акционери 2020

i

Извештај од гласање преку корсепонденција на Годишното Собрание на Акционери на ЖИТО ЛУКС АД

i


Финансиски извештаи за 2019 година со мислење на ревизорот

i


Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 год.

i


Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2019 год

i

Статут на Жито Лукс

i

Финансиски извештаи за 2019 година со мислење на ревизорот

i


Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 год.

i


Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2019 год

i


Јавен Повик за свикување Годишно Собрание на Акционери 2020 година

i


Предлог одлуки за процедурален дел за Годишно Собрание на акционери 2020 година

i

Предлог Годишен извештај за рабтењето на Управен Одбор за 2019 г.

i


Предлог одлуки за Годишно Собрание на акционери 2020 година

i

Предлог Годишен извештај за работењето на Надзорен Одбор за 2019 г.