Почетна » Investor relations » Shareholders Assembly » Shareholders Assembly 2020

Shareholders Assembly 2020

i

Извештај од гласање преку корсепонденција на Годишното Собрание на Акционери на ЖИТО ЛУКС АД

i

FS_Zito Luks 2019 ENG

i

Annual report of Internal Audit department 2019

i

Annual Report for company operations for 2019

i

Chapter of Zito Luks

i

FS_Zito Luks 2019 ENG

i

Annual report of Internal Audit department 2019

i

Annual Report for company operations for 2019

i

Public annoucement for convoking of Annual Assembly of Shareholders 2020

i

Proposal decisions to the procedural part for the General Assembly of shareholders 2020

i

Proposal Annual report for operating of Management Board for 2019

i

Предлог одлуки за Годишно Собрание на акционери 2020 година

i

Proposal annual report for operating of Supervisory Board for 2019