68

ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

ЖИТО ЛУКС

НИЗ БРОЈКИ

50000 ТОНИ

КАПАЦИТЕТ

5

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ

400+

ВРАБОТЕНИ

3000

КЛИЕНТИ ДНЕВНО

68

ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

ЖИТО ЛУКС

НИЗ БРОЈКИ

50000 ТОНИ

КАПАЦИТЕТ

5

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ

400+

ВРАБОТЕНИ

3000

КЛИЕНТИ ДНЕВНО

68

ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

ЖИТО ЛУКС

НИЗ БРОЈКИ

50000 ТОНИ

КАПАЦИТЕТ

5

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ

400+

ВРАБОТЕНИ

3000

КЛИЕНТИ ДНЕВНО