Дополнителни информации согласно ЗТД

i


Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

i

Овластување полномишници

i

Вклучување нови точки на дневен ред и предлагање одлуки

i

Поставување прашања

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ