Собрание на акционери 2019

i


Извештај од гласање на собрание на акционери на А.Д. Жито Лукс 22.05.2019

i


Кратка биографија за предложени членови на НО

i

Предлог Одлука за откуп сопствени акции од дополнувањето на дневниот ред

i

Финансиски извештаи за 2018 со мислење на ревизорот

i

Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија 2018

i

Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2018

i

Јавен Повик за свикување Годишно Собрание на Акционери на ЖИТО ЛУКС АД Скопје

i

Предлог Годишен извештај за работењето на НО за 2018 г.

i

Предлог Годишен извештај за рабтењето на УО за 2018 г.

i

Предлог одлуки

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ