Материјали за собрание

i

Предлог Годишен извештај за работењето на НО за 2017

i

Предлог одлуки

i

Предлог Годишен извештај за работењето на УО за 2017

i

SET FS_ZL_MAS 2017

i

Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2017 година

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ