Собрание на акционери 2018

i

Извештај од гласање на Собрание на акционери на ЖИТО ЛУКС АД Скопје од 09 05 2018 г.

i

Кратка биографија за предложени членови на Надзорен Одбор

i

Јавен повик за свикување Годишно Собрание на Акционери на ЖИТО ЛУКС АД Скопје

i

Пријава за учество на Собрание на Акционери за објава

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ