Дополнителни информации согласно ЗТД

i

Поставување прашања

i

Овластување полномошници

i

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

i

Вклучување нови точки на дневен ред и предлагање одлуки