Дополнителни информации согласно ЗТД

i

Прашања и Одговори од Собранието на Акционери од 31 05 2017 г.

i

Вклучување нови точки на дневен ред и предлагање одлуки

i

Поставување прашања

i

Пријава за учество на Собрание

i

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

i

Овластување полномошници