Собрание на акционери 2017

i

Извештај од резултати од гласање – собрание на акционери 31.05.2017

i

Јавен повик 2017

i

Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2016 година

i

Годишен извештај за работењето на друштвото во 2016 година

i

Финансиски извештаи за 2016 година со мислење на независниот ревизор

i

Предлог Одлуки

i

Предлог Годишен извештај за работењето на НО за 2016 г.

i

Предлог Годишен извештај за работењето на УО за 2016 г.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ