Дополнителни информации согласно ЗТД

i

Прашања и Одговори од Собранието на Акционери од 25 05 2016 г.

i

Поставување прашања

i

Овластување полномошници

i

Вклучување нови точки на дневен ред и предлагање одлуки

i

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ