Собрание на акционери 2016

i

Резултати од гласање од Годишно собрание на акционери 25 05 2016 г.

i

Финансиски извештаи за годината завршена на 31.12.15 со извештај на независниот ревизор

i

Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2015 година

i

Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија_2015

i

Предлог Одлуки

i

Предлог Годишен извештај за работењето на НО за 2015 г.

i

Предлог Годишен извештај за работењето на УО за 2015 г.

i

Јавен Повик за свикување Годишно Собрание на Акционери

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ