Дополнителни информации согласно ЗТД

i

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

i

Поставување прашања

i

Вклучување нови точки на дневен ред и предлагање одлуки

i

Пријава за учество на собрание

i

Овластување полномошници

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ