Собрание на акционери 2013

i

Финансиски извештаи со белешки за 2012

i

Предлог одлуки

i

Предлог извештај за работата на Управниот Одбор

i

Предлог извештај за работата на Надзорниот Одбор

i

Кратка биографија за предложен член на Надзорен Одбор

i

Јавен Повик за собрание 2013

i

Годишен извештај на службата за внатрешна ревизија за 2012

i

Годишен извештај за работењето на друштвото за 2012

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ