Собрание на акционери 2023

i

Годишен Извештај за работењето на друштвото во 2022

i

Ревидирани финансиски извештаи 2022

i

Годишна сметка 2022

i

Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија 2022

i

Предлог одлуки

i

Предлог Одлуки по процедурален дел

i

Предлог Извештај за работењето на УО за 2022 г.

i

Предлог Извештај за работењето на НО за 2022 г.

i

Јавен Повик за свикување Годишно Собрание на акционери на ЖИТО ЛУКС АД Скопје 2023 г.

Кодекс

i

Извештај од гласање

i

Одлуки