Собрание на акционери 2022

i

Предлог Одлуки за Годишно Собрание на акционери

i

Образец за гласање со коресподенција за физичко лице

i

Образец за гласање со коресподенција за правно лице

i

Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија 2021

i

Ревидирани финанскиски извештаи 2021

i

Предлог Одлуки по процедуралниот дел

i

Предлог Извештај за работењето на НО за 2021 г.

i

Предлог Извештај за работењето на УО за 2021 г.

i

Годишен Извештај_2021_МКД

i

Јавен Повик за свикување Годишно Собрание на акционери на ЖИТО ЛУКС АД Скопје 2022 г.

Кодекс

i

Извештај од гласање преку коресподенција од Годишното Собрание на Акционери на ЖИТО ЛУКС АД Скопје одржано на 31.05.2022 г.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ