Собрание на акционери 2021

i

Предлог Одлуки за Годишно Собрание на акционери

i

Образец за гласање со коресподенција за физичко лице

i

Образец за гласање со коресподенција за правно лице

i

Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија 2020

i

20 ZL – FS SET 31.12.2020 MKD

i

Предлог Одлуки по процедуралниот дел на Годишно Собрание на акционери

i

Предлог Извештај за работењето на Надзорниот Одбор за 2020 г.

i

Предлог Извештај за работењето на Управниот Одбор за 2020 г.