Собрание на акционери 2015

i

Предлог одлуки

i

Пријава за учество на собрание

i

Предлог извештај за работата на Управниот Одбор

i

Јавен повик за свикување Годишно на Акционери

i

Преглог извештај за работата на Надзорниот Одбор

i

Годишен извештај на службата за внатрешна ревизија за 2014

i

Годишен извештај за работење на друштвото во 2014

i

Финансиски извештај за 2014 со ревизорско мислење

i

Извештај од гласање на собрание на акционери 23.04.2015

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ