Собрание на акционери 2014

i

Предлог одлуки

i

Предлог извештај за работата на Надзорниот одбор

i

Предлог извештај за работата на Управниот одбор

i

Прашање и одговори од годишното собрание на Акционери одржано на 20.05.2014 год.

i

Оглас за годишно собрание на акционери последно

i

Годишен извештај за работењето на друштвото за 2013 година

i

Годишен извештај на службата за внатрешна ревизија за 2013 година

i

Финанскиски извештаи на независните ревизори

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ