Собрание на акционери 2012

i

Финансиски извештаи со ревизорски извештај

i

Предлог извештај за УО

i

Предлог одлуки

i

Повик за собрание 2012

i

Предлог извештај за НО

i

Завршна сметка 2011

i

Годишен извештај 2011

i

Годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија

i

Прашања и одговори од Собранието на акционеи