Спонзорства и донации

Дел од долгорочната стратегија на „Жито Лукс“ е поддршка и унапредување на активностите за општествено и одговорно дејствување.
Со своите донации и спонзорства, со почитување и спроведување на сите стандарди во работењето, секогаш настојуваме да ги поддржиме и промовираме етичките вредности и практики на општествено одговорно делување.